Trimming Machine

เครื่องตัดขอบวัสดุ ป้อนชิ้นงานเข้าระบบด้วยขุด Rotary ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับส่วนที่ไม่ปลอดภัยของเครื่องจักร มีกำลังการผลิตสูง สามารถผลิตชิ้นงานต่อเนื่องได้ทั้งวัน

Related Products